Regulamin

§1 WSTĘP

 1. Właścicielem strony internetowej oraz sklepu internetowego, działającego pod adresem https://lyzkadoladowarki.pl jest Sprzedający prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Miliszkiewicz Tadeusz Miliszkiewicz z siedzibą przy al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 111, 18-404 Łomża, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej PL 718 002 58 20.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Miliszkiewicz Tadeusz Miliszkiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem identyfikacji podatkowej PL 718 002 58 20.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://lyzkadoladowarki.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 DANE KONTAKTOWE

 1. Adres Sprzedawcy: Firma Miliszkiewicz, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 111, 18-404 Łomża.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@lyzkadoladowarki.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 86 218 25 05

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersję używanej przeglądarki internetowej,
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies,
  d. zainstalowane aktualne oprogramowanie FlashPlayer,
  e. zainstalowany aktualne oprogramowanie Java.

§5 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT). Do wartości zamówienia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży oraz podatek od towarów i usług z godnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 ZAKŁADANIE KONTA

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§7 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
  a. poprzez sklep internetowy
  b. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem https://lyzkadoladowarki.pl/kontak
  c. mailowo, składając zamówienie na adres: biuro@lyzkadoladowarki.pl
  d. telefonicznie pod numerem: +48 86 218 25 05
 2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone za pomocą numeru SKU. Na stronie produktu znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, wymiarach, materiale, z którego jest wykonany oraz dostępności. W przypadku zestawów wyszczególnione są jego wszystkie elementy.
 3. Kupujący zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego przedmiotu określając w szczególności liczbę zamawianych Produktów, a także inne potrzebne dane określone jako wymagane podczas składania zamówienia.
  Klikając „DODAJ DO KOSZYKA” Kupujący powinien sprawdzić poprawność zamawianych produktów i ich wariantów. W tym miejscu może także wpisać dane kuponu rabatowego.
 4. Po kliknięciu przycisku „PRZEJDŹ DO KASY” Kupujący uzupełnia swoje dane, wybiera sposób płatności i akceptuje regulamin strony.
 5. Kupujący dokuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego podany podczas zakupu, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Kupujący otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 7. Zamówienie Kupującego zacznie być zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty. Od tego też momentu należy liczyć czas dostawy.
 8. Sprzedający może kontaktować się z Kupującym na podany przez Kupującego adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Kupującego nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 9. Przedstawione zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 10. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:
  a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawda, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników sklepu internetowego;

  c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

§8 PRODUKTY

 1. Produkty dostępne w Sklepie mogą zostać zmienione lub dostosowane do własnych potrzeb Klienta poprzez wybór materiałów, parametrów i wymiarów technicznych lub innych zindywidualizowanych opcji zgodnie z własnymi preferencjami i tym samym stają się produktami spersonalizowanymi, zwane ogólnie Produktami.
 2. Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie podlegają weryfikacji dostępności. Oznacza to, że pomimo naszych starań w celu zapewnienia, by Sklep pokazywał rzeczywistą dostępność produktów, może zdarzyć się, że Produkt oferowany w Sklepie nie jest już dostępny w sprzedaży (czasowo lub stale).
 3. W sytuacjach równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie chwilowo dostępny. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 4. Na stronie produktu udostępniane są informacje o pełnym zakresie cech produktów – aktualnie niedostępne opcje również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone inaczej niż te dostępne (po względem koloru). Produktów obecnie niedostępnych nie można dodać do koszyka.
 5. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
 6. Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze Produktów oraz inne różnice wynikające ze stosowania odmiennych systemów przetwarzania i obróbki obrazu, technologii wyświetlania obrazu lub z innych przyczyn technicznych. W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstawanie tych zmian i rozbieżności. Pomyłki pisarskie, nieścisłości i błędy w opisach Produktów lub błędy w Sklepie internetowym nie skutkują uzyskaniem żadnych praw.

§9 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Odbiór osobisty dostępny pod adresem podanym w §1.
  b. Przesyłka kurierska.
 2. Czas dostawy Produktu znajduje się w opisie na stronie Produktu. Czas realizacji całego zamówienia zależny jest od wybranych produktów, nie będzie jednak dłuższy niż 21 dni roboczych.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  b. Szybki przelew internetowy za pośrednictwem Przelewy24
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 5. Sprzedający nigdy nie poinformuje Kupującego za pośrednictwem wiadomość e-mail o zmianie numery konta wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Kupujący otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail na adres biuro@lyzkadoladowarki.pl. Płatność należy dokonać tylko i wyłącznie na numer konta bankowego podanego przy składaniu zamówienia, wystawionej faktury pro formy do zamówienia lub faktury VAT do zamówienia.

§10 GWARANCJA

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji Produktu podany jest na stronie Produktu. Gwarancji udzielamy na okres 1 roku, 2 lat, lub 5 lat.
 2. Gwarancja nie obejmuje:
  a. zużycia eksploatacyjnego Produktu,
  b. uszkodzenia mechanicznego Produktu wynikającego z niewłaściwego użytkowania,
  c. uszkodzenia mechanicznego Produktu spowodowanego umyślnie,
  d. uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu Produktu,
  e. uszkodzeń wynikających z eksploatacji w warunkach nietypowych dla danego Produktu,
  f. uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania części współpracujących z Produktem.

§11 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z § 7 Regulaminu oraz dokonaniem płatności za Zamówienie.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie kraju podanego podczas dokonywania Zamówienia.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§12 ZWROTY

 1. Konsument (lub Przedsiębiorca) może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi (lub Przedsiębiorcy) lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w pkt. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument (lub Przedsiębiorca) może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta (lub Przedsiębiorcę) oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta (lub Przedsiębiorcę) drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi (lub Przedsiębiorcy) na podany przez Konsumenta (lub Przedsiębiorcę) adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi (lub Przedsiębiorcy) płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta (lub Przedsiębiorcy) o odstąpieniu od Umowy.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta (lub Przedsiębiorcę) użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument (lub Przedsiębiorca) wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. W przypadku zwrotu Produktu przez Przedsiębiorcę, Sprzedawca dokona zwrotu płatności w wysokości wartości zwracanego produktu bez uwzględnienia kosztów transportu.
  e. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  f. Konsument (lub Przedsiębiorca) powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument (lub Przedsiębiorca) odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  g. Konsument (lub Przedsiębiorca) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  h. Konsument (lub Przedsiębiorca) odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi (lub Przedsiębiorcy) w odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta (lub Przedsiębiorcy), który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§13 REKLAMACJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§14 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego oraz serwisu https://lyzkadoladowarki.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies” szczegółowo opisanych w §15 POLITYKA COOKIES.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Sklepie mogą pojawiać się odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sprzedającego. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§15 POLITYKA COOKIES

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Sprzedawca wykorzystuje te pliki do:
  a. możliwości logowania i utrzymywania sesji Klienta na każdej kolejnej stronie serwisu,
  b. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  c. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów strony internetowej Sprzedającego, w tym w szczególności Klientów sklepu internetowego, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Sprzedającemu, Sprzedający opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Klienta w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Sklepu internetowego.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.